Natječaj Učiteljskog fakulteta 3./2017.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
1) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
2) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u području prirodnih znanosti, polju matematike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» broj: 123/03, 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09.,  63/11., 94/13. i 139/13. i 114/14. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 106/06), odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 13/12).

Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis; preslike diploma o završenom odgovarajućem studiju i stečenom doktoratu znanosti; dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u polju kineziologije i dokaze u ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, pristupnici pod red. br. 1); dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, pristupnici pod red. br. 2); prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova. Od pristupnika se mogu naknadno zatražiti i radovi relevantni za izbor u zvanje. Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Životopis s prikazom znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popisom radova i dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora treba dostaviti i na CD-u.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.