Natječaj za suradnika iz područja humanističkih znanosti

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, Rijeka, raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR jednog suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz znanstvenog područja humanističkih znanosti,  polja filologija,  grane anglistika, na određeno vrijeme u trajanju od najviše četiri godine s punim radnim vremenom


 
Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» broj: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07. – Odluka USRH, 46/07, 45/09,  63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH i 60/15 - Odluka USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 106/06), odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih radova relevantnih za izbor (ako ima objavljenih radova) i prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija. Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta treba dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.