Voditelj ureda za financijsko-računovodstvene poslove

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
za jednog zaposlenika/zaposlenicu na radnom mjestu položaji I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinca – VODITELJ UREDA ZA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.




 

           Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
-          završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ekonomske struke
-          najmanje tri godine radnog iskustva
-          poznavanje rada na osobnom računalu
 
            Uz prijavu, pristupnici su dužni priložiti:
-          životopis,
-          dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi,
-          dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a),
-          dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
-          dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za strane državljane (napredna razina),
-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
-          druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 
Dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta pristupnici prilažu u preslici.
           
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. O vremenu održavanja intervjua pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni.
           
Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:
 
Učiteljski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6
s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ - VODITELJ UREDA ZA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE“
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.