Natječaji Učiteljskog fakulteta u Rijeci 08.04.18.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka,  Sveučilišna avenija 6, raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
 

 
1.      jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grane poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
2.       jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja znanost o umjetnosti, grane muzikologija i etnomuzikologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
3.       jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja kineziologija, grane kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
4.       jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grane inkluzivna edukacija i rehabilitacija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
5.        jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti (izborna polja 5.07. pedagogija, 7.04. likovne umjetnosti), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
6.       jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07. – Odluka USRH, 46/07, 45/09,  63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ broj: 122/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, odluka o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor),  prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova relevantnih za izbor te prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija za suradnička zvanja. Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a  imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.