Upozorenje

Natječaj, 23. prosinca 2018.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pedagogija, grane didaktika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN broj: 122/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, odluka o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te popis objavljenih radova relevantnih za izbor. Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.