Upozorenje

Natječaj od 02.02.20.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polju filologija, grane teorija i povijest književnosti, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, odluka o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor te pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete.

Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji na temeljučlanka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Učiteljski fakultet pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj natječaj.

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
Sveučilišna avenija 6
51000 Rijeka

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.