Upozorenje

Zakonski okvir

   
PDF Zakon o ustanovama
PDF Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
PDF Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
PDF Zakon o studenstkom zboru i drugim studentskim organizacijama
PDF Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
PDF Zakon o priznavanju inozemsnih obrazovnih kvalifikacija

Opći akti


PDF Statut Učiteljskog fakulteta u Rijeci
PDF Pravilnik o broju, obvezama i ovlastima prodekana
PDF Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu (pročišćeni tekst)
PDF Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci
PDF Pravilnik o studiranju
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju
PDF Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva s akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja
PDF Pravilnik o dopuni Pravilnika o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva
PDF Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Dokumenti


PDF Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od  2016. do 2020.
PDF Obrazloženje financijskog plana UfRi
PDF Financijski plan Fakulteta za 2017. godinu
Zaštita osobnih podataka


UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ


Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka
 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.