Upozorenje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Naziv kvalifikacije: Magistar/magistra primarnog obrazovanja.
Trajanje studija: 5 godina ili 10 semestara
Stečeni bodovi: po završetku Studija student stječe 300 ECTS bodova
Način izvođenja: redoviti studij
Potrebna obrazovna razina za upis na Studij: završena četvorogodišnja srednja škola

Ishodi učenja: Nositelj kvalifikacije stječe kompetencije za poučavanje u primarnom obrazovanju, odnosno u sustavu razredne nastave u osnovnoj školi. Stečena kvalifikacija omogućuje nositelju uspješno djelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u razrednoj nastavi, osobito u:
  • poučavanju, odgoju i obrazovanju učenika
  • razvijanju sposobnosti i vještina, navika i odgojnih vrijednosti kod učenika
  • planiranju, programiranju i vrjednovanju odgojno-obrazovnog rada
  • organiziranju, istraživanju i unapređivanju odgojno-obrazovnog rada
  • suradnji s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici
  • ostvarivanju programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja učenika.

Nositelj kvalifikacije također je osposobljen za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima.


Profesionalni status: Stečena kvalifikacija pruža nositelju pristup profesiji učitelja u razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima kojima se uređuje osnovno obrazovanje obavljen pripravnički staž, te položen stručni ispit. Program pripravničkog staža kao i sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar nadležan za osnovno obrazovanje.

Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita.

 

Studijski program

Preduvjeti za upis predmeta

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.