Upozorenje

Vijesti

SASTANCI PROMEHS PROJEKTA

1. Sastanak, 29.-30. travnja 2019., Sveučilište Milano-Biccoca, Italija

Koordinacijski tim opisao je metodologiju i ciljeve projekta objašnjavajući ulogu kreatora politika, istraživački dizajn i pristup utemeljen na dokazima. Detaljno su objašnjeni ciljevi projekta, vremenski okvir, opis radnih paketa, distribucija zadataka i odgovornosti, posebno vezano uz prvu godinu projekta. Dogovoreni su kanali komunikacije i aktivnosti desiminacije. Koordinacijski tim je opisao teorijski okvir PROMEHS projekta, identificirajući njegove inovativne aspekte, posebno s obzirom na druge SEL programe. Dogovoreno je vrijeme tijekom kojeg će se raditi na pisanju priručnika i smjernica, te definirano koji će partneri raditi na kojem priručniku, s obzirom na dob djece. Dogovoreni su rokovi za pisanje prvog nacrta priručnika te datum sljedećeg sastanka koji će se održati također u Italiji.
 

  • Sastanak, 21. i 22. svibnja 2019., putem Skype-a

Sastanak je uključivao tri teme. Prva tema sastanka bila je struktura aktivnosti kurikuluma. Aktivnosti u priručniku uključivati će određenu priču te brojne korake i sugestije koje će učitelji koristiti kao smjernice za postizanje cilja, odnosno razvijanje pojedinih socijalno-emocionalnih kompetencija kod djece različitog uzrasta. Slijedom toga, kreirat će se priručnici za:

  • rad odgajatelja i učitelja za rad s djecom od 3-10 godine
  • za djecu 3-10 godine
  • za rad nastavnika za rad s djecom 11-18 godine
  • za adolescente od 11-18 godine

Aktivnosti u priručniku za učenike sastojat će se od materijala povezanih sa školskim aktivnostima. Strategije poučavanja i metode koje čine temelj za aktivnosti biti će uključene u priručnik u posebnom dijelu. Priručnici za vrtiće i niže razrede osnovne škole imati će povezane aktivnosti, počevši od iste teme i iste priče, s dvije razine složenosti u praktičnom dijelu provođenja aktivnosti. Druga tema sastanka bili su likovi koji će se pojavljivati u pričama. Koristiti će se imena djece uobičajena u svakoj zemlji partneru. Kao glavni lik, biti će uključeno i dijete iz zemlje koja nije članica EU, kao i dijete s posebnim potrebama. U okviru treće teme sastanka dogovorena je diseminacija područja, tema i ciljeva priručnika među projektnim partnerima.

 
2. Sastanak, 25.- 26. lipnja 2019., Sveučilište Milano – Biccoca, Italija

Središnja tema sastanka bio je razvoj priručnika i smjernica. Prvi dan na sastanku se raspravljalo o razvoju 4 priručnika; za učitelje koji promoviraju mentalno zdravlje djece (dvije dobne grupe; 3-10 i 11-18 godina) te za djecu/učenike koji promoviraju vlastito mentalno zdravlje, također u navedene dvije dobne skupine), te su donijeti zaključci vezano uz tehničke pojedinosti poput formata za aktivnost, minimalnog broja aktivnosti, vremenskog trajanja pojedinih aktivnosti te broja stranica za pojedinu aktivnost u priručniku. Dogovoreno je da se aktivnosti po tipu što više razlikuju (olovka-papir, motoričke, dramske, ekspresivne...) te da svaka aktivnost sadrži određenu priču. Raspravljani su i razrađeni detalji vezani uz pitanja sadržaja i načine primjene priče, s obzirom na područje i ciljeve aktivnosti. Uz svaku aktivnost treba biti uključena formativna evaluacijska tablica te navedeni daljnji izvori za razvoj aktivnosti. Drugi dan sastanka rasprava se vodila vezano uz priručnike za učitelje i roditelje, za promociju njihova vlastitog mentalnog zdravlja te razvoj smjernica za škole, voditelje zajednica te kreatora politika. Dogovorena je struktura priručnika, sadržaji, tip i duljina trajanja aktivnosti.
 

  • Edukacija, 27.- 28. lipnja 2019., Sveučilište Milano – Biccoca, Italija

Edukacija za partnere uključene u projekt PROMEHS bavila se promocijom mentalnog zdravlja u školama. Prema agendi UN-a 2030 o održivom razvoju, kao treći cilj navodi se Osigurati zdrave živote i promovirati dobrobit za svakoga, u svakoj dobi. S obzirom na opće priznati značaj mentalnog zdravlja, edukacija je prvog dana započela definiranjem konceptulnog okvira i ključnih aspekata vezanih uz promociju mentalnog zdravlja u školama. Središnji dio edukacije obuhvaćao je teme promocije otpornosti i socio-emocionalnog učenja u školama, za djecu i učenike od 3 do 18 godina, s posebnim osvrtom na  ključne aspekte i praktične aktivnosti. Drugi dan edukacije raspravljalo se o promociji mentalnog zdravlja učitelja te o načinima sprječavanja stresa povezanog s poslom i profesionalnog sagorijevanja. Sadržaj edukacije odnosio se i na promoviranje mentalnog zdravlja kod kuće, u suradnji sa školom, a naglasak je bio na angažmanu i uključenosti roditelja te programima edukacije roditelja. Na kraju je predstavljena studija slučaja o prevenciji agresivnog ponašanja i zlostavljanja putem interneta, s ciljem promicanja zdravog suživota među mladima.  3. Sastanak, 23.-24. rujna 2019., Sveučilište Malta, Malta

Sastanak je bio fokusiran isključivo na izradu protokola za evaluaciju implementacije programa. Raspravljalo se o nacrtu istraživanja i načinu uzimanja uzoraka. Kako bi se kompenziralo osipanje i osigurali uzorci od oko 1000 učenika u svakoj zemlji, dogovoreno je da bi svaka zemlja trebala odabrati uzorke od 350 učenika po dobnoj skupini. Koristiti će se sustavni uzorak kod odabira učenika. Dogovoren je okviran broj škola i razreda po zemlji, koji će sudjelovati u istraživanju. Također, razrađen je i dogovoren sustav kodiranja koji će se koristiti kako bi se osigurala anonimnost i povjerljivost podataka. Pri odabiru instrumenata, uzeta su u obzir brojna načela procjene mentalnog zdravlja u školama te su obzirom na to, dogovorene ključne značajke instrumenata koji će se koristiti. Kreirati će se on-line baza gdje će se postaviti sve skale procjene i upitnici, koje će potom svaka zemlja prevesti na svoj jezik i pripremiti se za pilot istraživanje.4. Sastanak, 13.-14. siječnja 2020., Učiteljski fakultet, Rijeka

Središnja tema sastanka bila je edukacija odgajatelja i učitelja te sastanci s ravnateljima vrtića i škola i roditeljima. Tim svake zemlje odgovoran je za odabir edukatora koji će raditi s odgajateljima i učiteljima. Sadržaj edukacije odgajatelja i učitelja raspravljen je s partnerima pri čemu su dogovorene glavne teme. Edukacija sadržavati ukupno 25 sati, a biti će prepoznata kao stručno usavršavanje i po završetku će se dobiti potvrda o sudjelovanju. Dogovoreni su sadržaji sastanaka koje svaka zemlja partner mora organizirati sa ravnateljima vrtića i škola te roditeljima u svakoj školi. Škole će se kontaktirati od lipnja 2020. na dalje, a  kontrolne i eksperimentalne grupe moraju biti odabrane iz različitih vrtića/škola.Nadalje, dogovoreno je da će se pripremiti nacrti s informacijama za ravnatelje i roditelje, koji će biti podijeljeni među partnerima. Pilot istraživanje provesti će se u travnju 2020. godine, edukacije tijekom rujna 2020. a implementacija i evaluacija kurikuluma tijekom školske godine 2020/2021. Vezano uz utjecaj na politike, dogovoreno je da će se razviti popis mogućih akcija povezanih s učinkom na politike. Svaki je partner odgovoran za implementaciju tih akcija tijekom trajanja projekta, na način da stvara suradnju s lokalnim i nacionalnim kreatorima politika. 

 

  •  


Učiteljski fakultet, 13/14.01.2020.

      

     

    

5. Online sastanak, 22. travnja 2020., Sveučilište Riga, Latvija
Sastanak sa članovima tima iz Latvije, Sveučilišta u Rigi, održan je 22. travnja 2020. godine online, na Microsoft Teams platformi. Voditeljica PROMEHS projekta u Latviji, izv. prof. dr. sc. Baiba Martinsone istaknula je glavne ciljeve sastanka, a to su jačanje timskog duha i rad na 5. radnom paketu - „Instrumenti procjene i postupci za mjerenje kvalitete implementacije“. Iznesen je kratak pregled dosadašnjeg napretka projekta, podsjetilo se na radne zadatke i rokove u okviru određenih radnih paketa te se raspravljalo o različitim mogućnostima provedbe kurikula s obzirom na trenutačnu situaciju vezano uz koronavirus. U prvom dijelu sastanka latvijski tim prezentirao je napravljen Sustav procjene za praćenje kvalitete implementacije o kojemu se potom raspravljalo među partnerima.Tema drugog dijela sastanka bila jeRazvoj sustava praćenja kvalitete implementacijete dogovor o instrumentima za prikupljanje podataka. Raspravljalo se o navedenim instrumentima, iznosili su se prijedlozi i komentari s ciljem izrade što pouzdanijih mjernih instrumenata te su prezentirane detaljne upute za škokske savjetnike.


 

6. Online sastanak 18. lipnja 2020.

Glavna tema online sastanka PROMEHS partnera u lipnju 2020, bila je dogovor o priručnicima. Dogovoreni su datumi kada će engleske verzije priručnika biti poslane zemljama partnerima, te je postavljen kraj rujna kao službeni rok za sve prijevode i tiskanje priručnika. Raspravljalo se i o pitanjima vezanima uz pilot istraživanje, kao i onima vezanima uz početak školske godine, obzirom na naizvjesnu situaciju s koronavirusom. Također, osvrnulo se i na planove partnera u odnosu na predstojeću Nacionalnu konferenciju. Dogovoreno je da partneri svih zemalja redovito izvještavaju novosti vezano uz navedene stavke.


7. Online sastanak 18. rujna 2020.

Partneri svih zemalja na projektu predstavili su svoje planove vezano uz edukaciju odgajatelja, učitelja i nastavnika, a s obzirom na trenutačnu situaciju s koronavirusom.  Najznačajnija promjena odnosila se na činjenicu da je uslijed epidemioloških mjera, koje su na snazi u svim zemljama članicama projekat PROMEHS, došlo do primjene hibridnih modela nastave ili potpune online nastave, te se raspravljalo o mogućnosti ostvarene kvalitete edukacije s odgajateljima , učiteljima i nastavnicima u kontekstu online edukacije. Također, raspravljao se o mogućnostima implementacije Kurikula za mentalno zdravlje onlineTalijanski tim dao je uvid u najnovije informacije vezano uz priručnike, te najavio planiranje i organizaciju sadržaja za edukaciju početkom listopada 2020.

8. Online sastanak 17. studenoga 2020.

Na ovome je sastanku svaka zemlja partner detaljno izložila svoju trenutačnu situaciju u odnosu na projektne obaveze, kao i plan rada i događanja za nadolazeće mjesece. Što se tiče Hrvatske, održani su sastanci s ravnateljima, i u tijeku je organizacija edukacije za odgajatelje, učitelje i nastavnike, koja će biti održana online. PROMEHS priručnici su u tisku. Za sve su zemlje dogovorene i određene promjene vezano uz rokove, kao i uz trajanje edukacije i supervizije s obzirom da će sve biti održano online.
 
9. Online sastanak 14. prosinca 2020.

Svaki partnerski tim izvijestio je o postojećoj situaciji u svojoj zemlji. U Hrvatskoj je završena edukacija za odgajatelje, učitelje i nastavnike, pre-testiranje je u tijeku. Napravljeni su zasebni radni materijali, power point prezentacije te snimljen video s ciljem motiviranja roditelja na sudjelovanje u projektu. Pored toga,  najavljen je početak provedbe kurikula za 18. siječnja 2021. godine u Primorsko-goranskoj županiji.  Talijanski tim je ažurirao službenu PROMEHS web stranicu s najnovijim podacima, a otvorena je i nova LinkedIn stranica. 
 

10. Online sastanak 03. ožujak 2021.
Partnerski tim svake zemlje uključene u projekt izložio je svoju trenutačnu situaciju vezano uz napredak provođenja kurikula te istaknuo određene poteškoće na koje je naišao. Trenutno, u Grčkoj je situacija najteža budući je na snazi potpuni lock-down, a škole i vrtići rade tri sata dnevno. U Italiji i Portugalu se nastava održava potpuno online, dok je najpovoljnija situacija u Latviji, Rumunjskoj i Hrvatskoj jer se nastava održava uživo. Priručnici i radni materijali podijeljeni su vrtićima i školama još prije blagdana, kako bi učitelji i nastavnici dobili uvid u aktivnosti prije početka nastave. Kod 34 uključenih vrtića i škola, provedba PROMEHS kurikula započela je 18. siječnja 2021. godine. U školama je započela online, a nakon 15. veljače uživo u sklopu nastave, dok je u vrtićima provedba od početka uživo. Neki su učitelji odlučili pričekati 15. veljače kako bi mogli uživo početi s provedbom aktivnosti. Održana je prva online supervizija 25. veljače, na kojoj je bilo prisutno 43 odgajatelja, učitelja i nastavnika, te su prikupljene samoefleksije svih uključenih u provedbu kurikula za mentalno zdravlje djece i mladih. Dogovoren je naredni online sastanak projektnog tima PROMEHS za 11. ožujka 2021. godine na temu praćenja provedbe Kurikula te ujednačenog sustava prikupljanja podataka.


11. Online sastanak 11.ožujak 2021.
Glavna tema sastanka bila je pregled sustava praćenja i dogovor o prikupljanju podataka za mjerenje kvalitete provedbe PROMEHS kurikula. Među partnerima je postignut dogovor oko primjene prethodno definiranih instrumenata praćenja, te su s obzirom na trenutnu situaciju vezano uz pandemiju Covid-19 unesene izmjene i dopune u ankete i obrasce za evaluaciju provedbe. Latvijski će tim dostaviti baze za jednostavno unošenje navedenih podataka o praćenju, s procjenom 5 dimenzija održive provedbe kurikula kao glavnim ciljem praćenja. Dogovoren je sastanak PROMEHS partnera vezan uz  mogućnosti provjere metrijskih karakteristika pojedinih skala koje se primjenjuju u projektu, 24. travnja 2021.


12. online sastanak 24. ožujka 2021.
Sastanak partnera bio je fokusiran na dvije glavne teme – moguće načine diseminacije prikupljenih podataka i definiranje dodatnih online skala. Koordinatorica projekta, prof. dr. sc. Ilaria Grazzani je podsjetila na već prethodno postignut dogovor sa sastanka na Malti u rujnu 2019., vezano uz objavljivanje radova i korištenje podataka istraživanja, koje voditelj projekta koordinira, te obveznim uključivanjem koordinatora projekta u sve vrste planiranih znanstveno-stručnih publikacija. Prof. dr. sc. Carmel Cefai je sve prisutne upoznao s novim sporazumima vezanim uz korištenje i objavljivanje publikacija s nacionalnim i međunarodnim podacima, posebno vezano uz korištenje određenih mjernih instrumenata. Temeljem zajedničke suradnje na sastanku, kreirani su (kako sadržajno, tako i metrijski) dodatni post-test upitnici vezano uz poboljšanja na područjima iz PROMEHS priručnika koji će se dodati prije provedbe post-testiranja planiranog za kraj svibnja-početak lipnja ove godine. 

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.