Upozorenje

Izdanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Izdanja Učiteljskog fakulteta mogu se kupiti u skriptarnici DA & DY u prizemlju zgrade Učiteljskog/Filozofskog fakulteta, gdje studenti Učiteljskog fakulteta mogu, uz predočenje e-indeksa, nabaviti knjige s popustom od 30%. Knjige se mogu nabaviti i putem komisionara NOVA STVARNOST d.o.o. Zagreb (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), SUPERKNJIŽARA d.o.o. Zagreb (www.superknjizara.hr), Sveučilišne knjižare, antikvarijata i webshopa DOMINOVIĆ d.o.o. Zagreb (www.knjizara-dominovic.hr), te u knjižarama HOĆU KNJIGU d.o.o. u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Zadru. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IZDANJA UČITELJSKOG FAKULTETA

OSNOVE KINEZIOLOŠKE EDUKACIJE


Autor: Vilko Petrić
2021.

Udžbenik Osnove kineziološke edukacije objedinjuje trenutne suvremene znanstvene spoznaje kineziologije u odgojno–obrazovnom sustavu, odnosno znanstvene grane kineziološke edukacije. U četiri opsežnija dijela obuhvaćene su dosadašnje spoznaje vrijednih znanstvenika na kojima se temelji kineziološka edukacija i u kojima se čitatelje želi upoznati s navedenom tematikom. Sadržaj udžbenika Osnove kineziološke edukacije obuhvaća osnovna znanja vezana za kineziologiju u odgojno–obrazovnom sustavu koja osiguravaju prvu razinu kinezioloških kompetencija pojedinca i bez kojih nije moguća daljnja stručna nadogradnja u ovome području.

KAKO BEZ SUZA U DJEČJI VRTIĆ I OSNOVNU ŠKOLU?

Autorica: Sanja Tatalović Vorkapić
2021.


REPOZITORIJ

INTEGRIRANO UČENJE UZ POKRET U USTANOVAMA RANOG ODGOJA

Autori: Lidija Vujičić i Vilko Petrić

2021.

Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja odgojno-obrazovne prakse u ustanovama ranog odgoja koja su se realizirala putem projekta Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tijekom projektnih aktivnosti razvio se pristupintegriranog učenja uz pokretkoji predstavlja teoriju proizašlu iz prakse i otvara novi smjer u pristupu integriranom učenju djece i općenito razvoju odgojno-obrazovnog procesa u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Djeci je prirodno u svakoj situaciji tražiti pokret koji je nezaobilazan dio integriranog učenja, što osigurava njihov cjeloviti razvoj i veću kvalitetu života. Integrirano učenje uz pokret spada u najkvalitetnije pristupe neposrednog rada u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.

PSIHOLOGIJA PRIVRŽENOSTI I PRILAGODBA U DJEČJEM VRTIĆU 2020.

Urednica: SANJA TATALOVIĆ VORKAPIĆ

KINEZIOLOŠKA METODIKA U RPOO 2019.

Autor: VILKO PETRIĆ

LUTKARSKI ŽANROVI NA SCENI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA I SUVREMENO HRVATSKO LUTKARSTVO (2011. –2019.)

Autorica: MAJA VERDONIK

Ova je knjiga nastala temeljitim istraživanjem djelovanja ovog Kazališta u posljednjih desetak godina.U rekonstrukciji kazališnih predstava, s ciljem istraživanja njihova žanrovskoga određenja, autorica polazi od znanstvenih spoznaja iz područja teorije i povijesti lutkarskog kazališta, kao i dječje književnosti, te koristi dostupnu arhivsku i periodičnu građu. Uz teatrografiju, knjiga sadrži i slikovne priloge - odabrane fotografije prizora iz predstava ovog Kazališta. U cjelini knjiga pridonosi dosadašnjim znanstvenim spoznajama o povijesti riječkog lutkarstva u kontekstu suvremenog hrvatskog lutkarstva te razumijevanju lutkarske umjetnosti kao samosvojnog područja kazališnog izraza.

EDUCATIONAL SYSTEMS AND SOCIETAL CHANGES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 2019.

PRIMJENA ELEMENTARNIH IGARA U RADU S DJECOM U PODRUČJU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 2018.


 

CD publikacija autorice izv. prof. dr. sc. Biljane Trajkovski
u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
i Centra za istraživanje djetinjstva.

 

OKRUŽENJE ZA UČENJE I KULTURA USTANOVE 2018., 2020. (2. neizmijenjeno izdanje)Knjiga Lidije Vujičić, Petre Pejić Papak i Milene Valenčić Zuljan Okruženje za učenje i kultura ustanove naglašava bit kulture učenja i poučavanja u koju su utkane vrijednosne odrednice pedagoškog procesa i rada učitelja te važnost činjenice da odgojno-obrazovne institucije imaju svoju kulturu koja utječe na njihovu efikasnost, kvalitetu, djelovanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva. Stoga autorice bitne elemente didaktičke kulture škole zasnivaju na konstruktivističkom i sociokonstruktivističkom pristupu shvaćanja usvajanja znanja, na djetetu, kao aktivnom i sposobnom pojedincu koji razumije svijet koji ga okružuje, na njegovu osposobljavanju za rješavanje problemskih situacija te participaciju u interakcijama s odraslima i drugom djecom tijekom poučavanja i učenja. Akademkinja prof. dr. sc. Grozdanka Gojkov 
 

ŠTO I KAKO VJEŽBATI S DJECOM U VRTIĆU I ŠKOLI 2018. 
2018.

Aleksandra Pejčić
Biljana Trajkovski

2. prerađeno i dopunjeno izdanje


 

MONOGRAFIJA UČITELJSKOG FAKULTETA 2006. - 2017.


Učiteljski fakultet u Rijeci jedina je znanstveno nastavna sastavnica na Sveučilištu koja izvodi studijske programe kojima se obrazuju stručnjaci za rad u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i razrednoj nastavi u osnovnim školama. Naša je specifičnost naglašena interdisciplinarnost studijskih programa u području odgoja i obrazovanja, a slijedom toga i znanstvene djelatnosti koja pokriva vrlo široko područje društvenih znanosti, humanističkih znanosti i umjetničko područje. U ostvarivanju svoje vizije i misije Učiteljski je fakultet u svojih jedanaest godina rada razvio neke posebnosti koje se mogu sumirati kroz sljedeće: 1. Studijski program sveučilišnog učiteljskog studija koncepcijski je utemeljen na principu konzistencije - dakle bez svojevrsnog diferenciranja na smjerove. Takav je pristup utemeljen na uvažavanju koncepta personalne integracije stručnjaka u razrednom sustavu poučavanja, odnosno uvažavanju složenosti poslova u polju rada na koje se odnosi.

Opširnije...

METODIKA HRVATSKOG JEZIKA U RAZREDNOJ NASTAVI 2017.

Knjiga Marinka Lazzaricha sadržajno je strukturirana u devet poglavlja kojima autor donosi teorijska polazišta zasnovana na stručnim i znanstvenim načelima, ali povezuje i teorijske tvrdnje s praktičnim primjerima upoznajući čitatelja s ključnim sastavnicama nastave Hrvatskog jezika: nastave početnog čitanja i pisanja, nastave jezika, jezičnog izražavanja i stvaranja, nastave književnosti, medijske kulture i lektire u razrednoj nastavi. Budući je spektrom sastavnica predmetno područje hrvatskoga jezika složeno, a i sama znanost o poučavanju predmeta slojevita, u radu se očituje interdisciplinarnost u znanstvenoj dimenziji pojmovnog razmatranja. S ciljem funkcionalne primjene teorije i pojmovno-kategorijalnog određenja iznosi se spektar primjera koji će zasigurno pomoći čitateljima da osiguraju primjerenu recepciju sadržaja teksta. Izabrani predlošci, rezultati istraživanja navođenih autora i posebice prikazani Metodički modeli razrade nastavnih sati dodatno dobivaju na značenju jer omogućuju uspostavu unutarpredmetnih i međupredmetnih suodnosa. (Iz recenzije doc. dr. sc. Petre Pejić Papak)

PRILOZI RAZVOJU SUVREMENE PARADIGME INSTITUCIJSKOG DJETINJSTVA: ODGOJNO-OBRAZOVNA PERSPEKTIVA 2017.Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Centar za istraživanje djetinjstva su u svibnju 2017. bili organizatori 10. međunarodne konferencije pod nazivom Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Europi.


Glavna tema konferencije bila je: Institucijsko djetinjstvo - izazovi suvremenog obrazovanja.


Tim je povodom objavljena znanstvena monografija pod nazivom Contributions to the Development of the Contemporary Paradigmo f the Institutional Childhood –An Educational Perspective.


Izdavač je bio Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz suizdavaštvo LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien.

DANI UČITELJSKOG FAKULTETA 2017.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci proslavio je jedanaest godina rada 27. i 28. listopada 2017. godine obilježavanjem Dana Učiteljskog fakulteta. I ove je godine u sklopu Dana Fakulteta održan šesti po redu Festival diplomskih radova koji je poprimio međunarodno obilježje kao rezultat kvalitetne suradnje s Pedagoškim fakultetom Ljubljana. Osim toga predstavljena je monografija „Učiteljski fakultet u Rijeci 2006. – 2017.“, održana je Godišnja skupština Alumni-kluba Učiteljskoga fakulteta u Rijeci, te predstavljena knjiga "Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije". Posebnost u obilježavanju ovih prvih dana Učiteljskoga fakulteta je i Prvi stručno-znanstveni skup „Biblioterapija u odgojno-obrazovnom radu“ s temom: Primjena biblioterapije u inkluziji. Pored ​bogatog programa postavljene su izložbe glazbenih slikovnica, fotografija i lutaka koje su izradili studenti. Povodom Dana Učiteljskog fakulteta objavljene su i dvije e-publikacije: Dani Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te Knjiga sažetaka 1. stručno znanstvenoga skupa.

Opširnije...

PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 2017.

Ova znanstvena monografija Renate Čepić i Jane Kalin nastala je kao rezultat timskoga rada istraživača i suradnika pri Učiteljskome fakultetu u Rijeci i Filozofskome fakultetu u Ljubljani u okviru znanstvenoistraživačkog projekta koji je odobrilo i financiralo Sveučilište u Rijeci. Tekst se usmjerava na tri glavna koncepta koji su ključni za učinkovit i suvremen profesionalni razvoj učitelja: učiteljev status, njegovu ličnost i profesionalne kompetencije za razvoj učenikovih transverzalnih kompetencija u odgojno-obrazovnim praksama. Radi se o međunarodnoj studiji koja integrira teorijske i empirijske spoznaje o nedovoljno istraženim kompleksnim odnosima između ličnosti učitelja, društvenoga statusa učitelja i osposobljenosti učitelja za profesionalno djelovanje u cilju razvoja učeničkih transverzalnih kompetencija. Istraživanje je obuhvatilo 1867 osnovnoškolskih učitelja u Hrvatskoj i Sloveniji te rezultiralo skupom provjerenih instrumenata koji mogu poslužiti kao dobro empirijsko uporište za daljnje praćenje problematike. Dobiveni nalazi predstavljaju znanstvenu podlogu za daljnja istraživanja te osmišljavanje promjena i unaprjeđivanje kontinuiranoga profesionalnog razvoja učitelja.

RAZVOJ ZNANSTVENE PISMENOSTI U USTANOVAMA RANOG ODGOJA 2017.Ovaj rad Lidije Vujičić i suradnika je, bez sumnje, jedan od prvih koji svojom problematikom znanstvenog opismenjavanja djece rane i predškolske dobi u ustanovama za njihov odgoj i obrazovanje koji otvara put novim pogledima i novim područjima rada s najmlađima. Otvara put i radu u obitelji, kao i svim onim progresivnim odgajateljima koji su se ponekad morali skrivati od pogleda nadređenih koji su njihove iskorake iz svakidašnje prakse smatrali nepotrebnim.

Ako se odgojno-obrazovne ustanove oragnizira tako da više služe djeci, a da su manje adultocentrične, one mogu pokrenuti lavinu novih istraživanja koja će nam pokazati što sve djeca mogu i znaju, nerijetko i znatno više od onoga što mi od njih očekujemo.

(Iz recenzije prof. dr. sc. Arjane Miljak)

1. GENERACIJA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2012.Ovom smo publikacijom željeli ˝opredmetiti˝ dosanjani san mnogih generacija hrvatskih predškolaca koje su veoma dugo, strpljivo, uporno i optimistično očekivale isto: podizanje razine obrazovanja odgajatelja predškolske djece i priznavanje profesije kao jednakovrijedne svim ostalim u odgojno-obrazovnom sustavu.

U akademskoj god. 2011./2012. studij je završila prva generacija sveučilišnih prvostupnika i magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pred vama su njihovi rezultati iskazani sažetcima diplomskih radova.

 
PDF Publikacija

VODIČ U POSTUPKU IZBORA U ZVANJE


Vodič za izbor u zvanja Jasne Krstović i Darka Lončarića napisan je s ciljem pružanja kvalitetne podrške svima koji se u određenom trenutku razvoja svoje akademske karijere nalaze pred izazovom izbora u znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.

Vodič daje uvid u proceduru samog postupka izbora te zakonske i podzakonske akte kojima je taj postupak uređen.

Tekst je prožet posebno istaknutim pitanjima o kojima mnogi razmišljaju tijekom postupka izbora u zvanje.

Na kraju Vodiča ponuđeni su primjeri obrazaca za prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i za praćenje vlastitog profesionalnog razvoja.

 

Opširnije...

ZNANSTVENI DOPRINOS 1998. - 2010.
Publikacijom „Znanstveni doprinos 1998. - 2010.“ obilježava se dvanaest godina osamostaljenja i uspješnog rada Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (do 2006. godine Visoke učiteljske škole).

U publikaciji su predstavljena najvažnija događanja u radu ove ustanove u proteklom razdoblju:

  • obrazovni programi
  • nastavnici i njihova znanstvena djelatnost
  • znanstveni i stručni skupovi
  • izdavačka djelatnost.
PDF Publikacija

GLAZBENI KLJUČ

2013.

Sanja Šamanić

Metodički priručnik za glazbeni paraktikum

Priručnik za studente
Učiteljskog fakulteta
s metodičkim uputama
i izborom pjesama

DIJETE PJEVA
2008.

Marija Riman

Pjevanje u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole.

Priručnik za učitelje
s metodičkim uputama
i izborom pjesamaCJELOŽIVOTNO UČENJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ


Povodom UN-ovog desetljeća obrazovanja za održivi razvoj (2005.-2014.) Učiteljski fakultet u Rijeci organizirao je od 21. do 23. svibnja 2008. godine  na Plitvicama znanstveno-stručni interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj.

Tom prigodom objavio je  pod istim nazivom knjigu u tri sveska koja sadrži više od 150 pozitivno recenziranih radova domaćih i inozemnih autora (iz Australije, Italije, Slovenije, Slovačke, Litve, Poljske, Rusije, Srbije, Bosne i Hercegovine) koje možete preuzeti ovdje...


PDF  Svezak 1
PDF  Svezak 2
PDF  Svezak 3

RANIJA IZDANJA DJELATNIKA UČITELJSKOG FAKULTETA

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.