Upozorenje

Natječaj 26.06.2022.

 

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR


  1. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti (bez zaključivanja ugovora o radu);
  2. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju psihologija (bez zaključivanja ugovora o radu);
  3. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija (bez zaključivanja ugovora o radu);
  4. dva/dvije nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju sociologija (bez zaključivanja ugovora o radu).


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno stečenom akademskom nazivu i stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (za suradnička zvanja ukoliko je imaju), popis objavljenih radova relevantnih za izbor (za nastavna zvanja) te prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija (za suradnička zvanja). Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Pristupnici koji na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 

Učiteljski fakultet pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj natječaj.
Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.