Upozorenje

Natječaj od 24.07.22.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
1) jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju kineziologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
2) jednog/jedne nastavnika/ce u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju 8.05. obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, pedagoške discipline), bez zaključivanja ugovora o radu.
 


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, dokaz o hrvatskom ili državljanstvu druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, odluka o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih radova relevantnih za izbor te prijepis ocjena završenog odgovarajućeg sveučilišnog studija (za suradnička zvanja). Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.
Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji na temeljučlanka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su OVDJE.

Pristupnici koji na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupni su OVDJE.

Učiteljski fakultet pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj natječaj.

Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.