Upozorenje

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Naziv kvalifikacije: Magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Trajanje studija: 2 godine ili 4 semestra
Stečeni bodovi: po završetku Studija student stječe 120 ECTS-a
Način izvođenja: izvanredni studij

Potrebna obrazovna razina za upis na Studij:
 1. preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. preddiplomski stručni studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s tim studijem
 3. preddiplomski sveučilišni studij pedagogije
 4. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne nastave koji je izjednačen s tim studijem.
          
  Odabir za upis osoba iz točke 2., 3. i 4. uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita.


Ishodi učenja: Stečena kvalifikacija omogućava nositelju kvalifikacije obavljanje visoko stručnih, istraživačkih i razvojnih poslova u polju djelatnosti. Na temelju stečenih općih generičkih i specifičnih kompetencija, nositelj je osposobljen osobito za:

 • djelovanje u složenim i slojevitim procesima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja promičući granice standardnog poimanja odgajateljskog zanimanja
 • odgovaranje na kvalitativno višim razinama na sve složenije zahtjeve rada u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • osnaživanje kreativne i aktivne istraživačke komponente u odgojno-obrazovnom radu
 • integracijsko promišljanje u kontekstu  svoje struke te
 • kontinuirano profesionalno usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i učenja.


Profesionalni status: Stečena kvalifikacija omogućava nositelju obavljanje poslova njege, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u predškolskim ustanovama na kvalitativno višoj razini kao i obavljanje visoko stručnih poslova u znanosti i visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci, rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo upisati se na odgovarajući poslijediplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički studij pod uvjetima koje propisuje sveučilište koje provodi taj studij.

 

Studijski program

Preduvjeti za upis predmeta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.