Upozorenje

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Naziv kvalifikacije: sveučililšni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Kratica akademskog naziva: univ. bacc. praesc. educ.
Trajanje studija: 3 godine ili 6 semestara
Stečeni bodovi: po završetku Studija student stječe 180 ECTS-a
Način izvođenja: redoviti i izvanredni studij
Potrebna obrazovna razina za upis na Studij: završena četvorogodišnja srednja škola


Ishodi učenja: Stečena kvalifikacija omogućava nositelju uspješno obavljanje poslova i zadataka njege, brige za zdravlje te odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u različitim predškolskim programima. Na temelju stečenih općih generičkih i specifičnih  kompetencija, nositelj kvalifikacije osposobljen je: učinkovito i djelotvorno planirati, programirati i vrjednovati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, uvažavajući pri tom dječje sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na  tim osnovama ostvarivati  integriranu odgojno-obrazovnu praksu; samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrirani kurikulum u ukupnosti svih razvojnih područja, koristeći aktivnosti i materijale u skladu sa suvremenim razvojnim teorijama kojima se tumači dječji razvoj; djelovati kao refleksivni praktičar, vrjednovati i samovrjednovati svoju implicitnu pedagogiju propitujući njenu djelotvornost u funkciji stalne tendencije rasta kvalitete; kreirati odgojno-obrazovni kontekst u dječjem vrtiću jednakog i pogodnog za sve bez obzira na sociokulturni i ekonomski status; graditi bliske, povjerljive i recipročne odnose s roditeljima razvojem suradnje na partnerskoj razini i aktivno se angažirati u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg sudjelovanja lokalne zajednice u životu dječjeg vrtića; stalno se stručno usavršavati u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i učenja. 

Profesionalni status: Stečena kvalifikacija omogućava nositelju pristup profesiji odgajatelja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje obavljen pripravnički staž, uspješno položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgajatelja.

Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju iste vrste bez dodatnih uvjeta. Uvjete za nastavak studija u drugim područjima određuje visoko učilište koje provodi taj studij.
 

Studijski program

Preduvjeti za upis predmeta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.