Upozorenje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Naziv kvalifikacije: Magistar/magistra primarnog obrazovanja.
Trajanje studija: 5 godina ili 10 semestara
Stečeni bodovi: po završetku Studija student stječe 300 ECTS bodova
Način izvođenja: redoviti studij
Potrebna obrazovna razina za upis na Studij: završena četvorogodišnja srednja škola

Ishodi učenja: Nositelj kvalifikacije stječe kompetencije za poučavanje u primarnom obrazovanju, odnosno u sustavu razredne nastave u osnovnoj školi. Stečena kvalifikacija omogućuje nositelju uspješno djelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u razrednoj nastavi, osobito u:
  • poučavanju, odgoju i obrazovanju učenika
  • razvijanju sposobnosti i vještina, navika i odgojnih vrijednosti kod učenika
  • planiranju, programiranju i vrjednovanju odgojno-obrazovnog rada
  • organiziranju, istraživanju i unapređivanju odgojno-obrazovnog rada
  • suradnji s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici
  • ostvarivanju programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja učenika.

Nositelj kvalifikacije također je osposobljen za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima.


Profesionalni status: Stečena kvalifikacija pruža nositelju pristup profesiji učitelja u razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima kojima se uređuje osnovno obrazovanje obavljen pripravnički staž, te položen stručni ispit. Program pripravničkog staža kao i sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar nadležan za osnovno obrazovanje.

Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita.

 

Studijski program

Preduvjeti za upis predmeta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.