Upozorenje

Izdanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Izdanja Učiteljskog fakulteta mogu se kupiti u skriptarnici DA & DY u prizemlju zgrade Učiteljskog/Filozofskog fakulteta, gdje studenti Učiteljskog fakulteta mogu, uz predočenje e-indeksa, nabaviti knjige s popustom od 30%. Knjige se mogu nabaviti i putem komisionara NOVA STVARNOST d.o.o. Zagreb (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), SUPERKNJIŽARA d.o.o. Zagreb (www.superknjizara.hr), Sveučilišne knjižare, antikvarijata i webshopa DOMINOVIĆ d.o.o. Zagreb (www.knjizara-dominovic.hr), te u knjižarama HOĆU KNJIGU d.o.o. u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Zadru. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IZDANJA UČITELJSKOG FAKULTETA

OSNOVE KINEZIOLOŠKE EDUKACIJE

 

Vilko Petrić
2021.

Udžbenik Osnove kineziološke edukacije objedinjuje trenutne suvremene znanstvene spoznaje kineziologije u odgojno–obrazovnom sustavu, odnosno znanstvene grane kineziološke edukacije. U četiri opsežnija dijela obuhvaćene su dosadašnje spoznaje vrijednih znanstvenika na kojima se temelji kineziološka edukacija i u kojima se čitatelje želi upoznati s navedenom tematikom. Sadržaj udžbenika Osnove kineziološke edukacije obuhvaća osnovna znanja vezana za kineziologiju u odgojno–obrazovnom sustavu koja osiguravaju prvu razinu kinezioloških kompetencija pojedinca i bez kojih nije moguća daljnja stručna nadogradnja u ovome području.

KAKO BEZ SUZA U DJEČJI VRTIĆ I OSNOVNU ŠKOLU?

Sanja Tatalović Vorkapić
2021.


REPOZITORIJ


 

Rani i predškolski period predstavlja vrlo dinamično i intenzivno razdoblje u razvoju djece u kontekstu značajnog broja promjena koje se događaju. Dosadašnje spoznaje iz područja razvojne psihologije sustavno pokazuju da se tijekom životnog kontinuiteta nikada poslije ranog i predškolskog perioda ne javlja toliki broj promjena kao što je to tijekom ovog ranog razvoja, pri čemu one ostavljaju značajan trag u kasnijem životu pojedinca. Pored toga što je rani razvoj sam po sebi iznimno dinamičan, djeca dodatno mogu biti izložena različitim izazovima tijekom svojeg djetinjstva. Te izazove treba promatrati kao mogućnosti za daljnji razvoj i napredak, no nerijetko nije tako. Ovo je jedan od značajnih aspekata i ciljeva koje je projekt prikazan u ovoj knjizi nastojao ostvariti i istaknuti kada je riječ o izazovima prijelaza iz obitelji u dječji vrtić te iz dječjeg vrtića/predškole u osnovnu školu.

Opširnije...

INTEGRIRANO UČENJE UZ POKRET U USTANOVAMA RANOG ODGOJA

Lidija Vujičić i Vilko Petrić

2021.

Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja odgojno-obrazovne prakse u ustanovama ranog odgoja koja su se realizirala putem projekta Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tijekom projektnih aktivnosti razvio se pristupintegriranog učenja uz pokretkoji predstavlja teoriju proizašlu iz prakse i otvara novi smjer u pristupu integriranom učenju djece i općenito razvoju odgojno-obrazovnog procesa u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Djeci je prirodno u svakoj situaciji tražiti pokret koji je nezaobilazan dio integriranog učenja, što osigurava njihov cjeloviti razvoj i veću kvalitetu života. Integrirano učenje uz pokret spada u najkvalitetnije pristupe neposrednog rada u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.

PSIHOLOGIJA PRIVRŽENOSTI I PRILAGODBA U DJEČJEM VRTIĆU

Sanja Tatalović Vorkapić
2017.


Imajući na umu značajan nedostatak znanstvene literature iz područja razvoja privrženosti, a posebice u kontekstu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja s jedne strane te značajne efekte koje obrazac razvijene privrženosti može imati na cjelokupno psihičko doživljavanje i funkcioniranje kako tijekom rane i predškolske dobi tako i u okviru svakoga narednog razvojnog perioda u životu čovjeka s druge strane, doprinos u znanstvenome i praktičnome smislu ove monografije iznimno je značajan. Njezina je vrijednost utoliko veća što je usmjerena na ulogu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja u razvoju privrženosti djece rane i predškolske dobi s temeljnim pitanjem: kakva bi organizacija odgojno-obrazovne prakse trebala biti, a da osigurava optimalne psihološke uvjete za razvoj sigurne privrženosti? Nastojeći odgovoriti na ovo temeljno istraživačko pitanje, monografija započinje uvodom u kojemu su predstavljene definicije temeljnih koncepata istraživanja: privrženost, prijelaz, prilagodba i povezivanje.

Opširnije...

KINEZIOLOŠKA METODIKA U RPOO

 

Vilko Petrić
2019.


 

Sveučilišni udžbenik Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju objedinjuje trenutne suvremene spoznaje u kineziološkoj edukaciji i ostalim znanstvenim granama koje proučavaju odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, kao i praktična iskustva vrijednih odgojno–obrazovnih djelatnika u ustanovama ranog odgoja. Sadrži dvanaest poglavlja koja se mogu svrstati u tri opsežnija dijela i u kojima bi trebala dati odgovore na sva pitanja koja se mogu javiti u neposrednom odgojno–obrazovnom radu stručnjaka tijekom kinezioloških aktivnosti. U njima je predstavljena uloga pokreta u integriranom učenju djece rane i predškolske dobi te odnosi kineziološke metodike s ostalim dijelovima integriranog kurikuluma koje dijete proživljava zajedno kao jedinstvenu cjelinu.

 

LUTKARSKI ŽANROVI NA SCENI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA I SUVREMENO HRVATSKO LUTKARSTVO (2011. –2019.) 

Maja Verdonik
2019.

Ova je knjiga nastala temeljitim istraživanjem djelovanja ovog Kazališta u posljednjih desetak godina.U rekonstrukciji kazališnih predstava, s ciljem istraživanja njihova žanrovskoga određenja, autorica polazi od znanstvenih spoznaja iz područja teorije i povijesti lutkarskog kazališta, kao i dječje književnosti, te koristi dostupnu arhivsku i periodičnu građu. Uz teatrografiju, knjiga sadrži i slikovne priloge - odabrane fotografije prizora iz predstava ovog Kazališta. U cjelini knjiga pridonosi dosadašnjim znanstvenim spoznajama o povijesti riječkog lutkarstva u kontekstu suvremenog hrvatskog lutkarstva te razumijevanju lutkarske umjetnosti kao samosvojnog područja kazališnog izraza.

EDUCATIONAL SYSTEMS AND SOCIETAL CHANGES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 2019.

PRIMJENA ELEMENTARNIH IGARA U RADU S DJECOM U PODRUČJU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 


Biljana Trajkovski
2018.
Priručnik je namijenjen studentima učiteljskih i kinezioloških studija sa željom da se poboljša njihova edukacija o važnosti primjene elementarnih igara u radu s djecom.

 

OKRUŽENJE ZA UČENJE I KULTURA USTANOVE

Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena Valenčić Zuljan
2018., 2020.
(2. neizmjenjeno izdanje)

U ovoj se monografiji pojam kulture odgojno-obrazovne ustanove razmatra kroz okruženje za učenje koje potiče primjenu suvremenih oblika i metoda učenja i poučavanja. Težište je na spoznajama koje afirmiraju značaj kulture kao složeni multidimenzionalni fenomen koji se nužno povezuje s propitivanjem kvalitete utjecaja iste na institucijski kontekst življenja. U raslojavanju se osnovnih polazišta raspravlja o tipologiji kulture odgojno-obrazovne ustanove utemeljene na dimenzijama djelotvornosti ustanove i njezinoga poboljšanja. U sustavnom se poimanju kultura odgojno-obrazovne ustanove određuje kao složen i dinamičan sustav niza međusobno povezanih varijabli, koji se kontinuirano mijenja i uči. Naglasak se stavlja na razvijanje profesionalno učećih kultura koje podržavaju profesionalni razvoj učitelja tako da sami učitelji postaju odgovorni istraživači svoje odgojno-obrazovne prakse.

ŠTO I KAKO VJEŽBATI S DJECOM U VRTIĆU I ŠKOLI

Aleksandra Pejčić i Biljana Trajkovski
2018. (2. prerađeno i dopunjeno izdanje)
 


Ovaj priručnik ima široku primjenu u praksi. Kao stručna literatura poslužit će odgojiteljima u kvalitetnijem provođenju kinezioloških aktivnosti, a učiteljima razredne nastave dat će relevantne smjernice za pravilno i učinkovitije planiraninje i programiranje nastavnih sadržaja tjelesne i zdravstvene kulture kao i njihovo ostvarivanje u redovitoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Priručnik može, kao stručna literatura, poslužiti i drugim odgojnoobrazovnim radnicima. Primjerice, stručnim suradnicima i ravnateljima u cilju boljeg upoznavanja kinezioloških sadržaja i odgojno-obrazovnog rada odgojitelja i učitelja u području kineziologije. Studentima učiteljskih fakulteta priručnik će svakako biti nezaobilazna literatura u stjecanju novih kinezioloških znanja.

MONOGRAFIJA UČITELJSKOG FAKULTETA 2006. - 2017.


Učiteljski fakultet u Rijeci jedina je znanstveno nastavna sastavnica na Sveučilištu koja izvodi studijske programe kojima se obrazuju stručnjaci za rad u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i razrednoj nastavi u osnovnim školama. Naša je specifičnost naglašena interdisciplinarnost studijskih programa u području odgoja i obrazovanja, a slijedom toga i znanstvene djelatnosti koja pokriva vrlo široko područje društvenih znanosti, humanističkih znanosti i umjetničko područje. U ostvarivanju svoje vizije i misije Učiteljski je fakultet u svojih jedanaest godina rada razvio neke posebnosti koje se mogu sumirati kroz sljedeće: 1. Studijski program sveučilišnog učiteljskog studija koncepcijski je utemeljen na principu konzistencije - dakle bez svojevrsnog diferenciranja na smjerove. Takav je pristup utemeljen na uvažavanju koncepta personalne integracije stručnjaka u razrednom sustavu poučavanja, odnosno uvažavanju složenosti poslova u polju rada na koje se odnosi.

Opširnije...

METODIKA HRVATSKOG JEZIKA U RAZREDNOJ NASTAVI


 

Marinko Lazzarich
2017.Knjiga je teorijsko-empirijska publikacija koja nastoji rasvijetliti najvažnije sadržaje metodike materinskoga jezika zasnovane na stručnim i znanstvenim načelima. Poštujući posebnost metodike kao znanstvene discipline čija teorijska polazišta nalaze svoju praktičnu primjenu u nastavnoj praksi na svim obrazovnim stupnjevima, u knjizi su prikazane relevantne spoznaje o nastavi jezika i književnosti, učenju, poučavanju, školskom kurikulu i odgojno- obrazovnim procesima u primarnom obrazovanju. Budući da je priroda metodike, znanosti o poučavanju nastavnoga predmeta, složena i slojevita, knjiga promiče višedisciplinarnost u znanstvenoj dimenziji primjene u nastavi.

PRILOZI RAZVOJU SUVREMENE PARADIGME INSTITUCIJSKOG DJETINJSTVA: ODGOJNO-OBRAZOVNA PERSPEKTIVA 2017.Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Centar za istraživanje djetinjstva su u svibnju 2017. bili organizatori 10. međunarodne konferencije pod nazivom Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Europi.


Glavna tema konferencije bila je: Institucijsko djetinjstvo - izazovi suvremenog obrazovanja.


Tim je povodom objavljena znanstvena monografija pod nazivom Contributions to the Development of the Contemporary Paradigmo f the Institutional Childhood –An Educational Perspective.


Izdavač je bio Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz suizdavaštvo LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien.

DANI UČITELJSKOG FAKULTETA 2017.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci proslavio je jedanaest godina rada 27. i 28. listopada 2017. godine obilježavanjem Dana Učiteljskog fakulteta. I ove je godine u sklopu Dana Fakulteta održan šesti po redu Festival diplomskih radova koji je poprimio međunarodno obilježje kao rezultat kvalitetne suradnje s Pedagoškim fakultetom Ljubljana. Osim toga predstavljena je monografija „Učiteljski fakultet u Rijeci 2006. – 2017.“, održana je Godišnja skupština Alumni-kluba Učiteljskoga fakulteta u Rijeci, te predstavljena knjiga "Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije". Posebnost u obilježavanju ovih prvih dana Učiteljskoga fakulteta je i Prvi stručno-znanstveni skup „Biblioterapija u odgojno-obrazovnom radu“ s temom: Primjena biblioterapije u inkluziji. Pored ​bogatog programa postavljene su izložbe glazbenih slikovnica, fotografija i lutaka koje su izradili studenti. Povodom Dana Učiteljskog fakulteta objavljene su i dvije e-publikacije: Dani Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te Knjiga sažetaka 1. stručno znanstvenoga skupa.

Opširnije...

PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA

Renata Čepić i Jana Kalin
2017.


Ova znanstvena monografija nastala je kao rezultat timskoga rada istraživača i suradnika pri Učiteljskome fakultetu u Rijeci i Filozofskome fakultetu u Ljubljani u okviru znanstvenoistraživačkog projekta koji je odobrilo i financiralo Sveučilište u Rijeci. Tekst se usmjerava na tri glavna koncepta koji su ključni za učinkovit i suvremen profesionalni razvoj učitelja: učiteljev status, njegovu ličnost i profesionalne kompetencije za razvoj učenikovih transverzalnih kompetencija u odgojno-obrazovnim praksama. Radi se o međunarodnoj studiji koja integrira teorijske i empirijske spoznaje o nedovoljno istraženim kompleksnim odnosima između ličnosti učitelja, društvenoga statusa učitelja i osposobljenosti učitelja za profesionalno djelovanje u cilju razvoja učeničkih transverzalnih kompetencija. Istraživanje je obuhvatilo 1867 osnovnoškolskih učitelja u Hrvatskoj i Sloveniji te rezultiralo skupom provjerenih instrumenata koji mogu poslužiti kao dobro empirijsko uporište za daljnje praćenje problematike.

RAZVOJ ZNANSTVENE PISMENOSTI U USTANOVAMA RANOG ODGOJA

 

 

Lidija Vujičić i suradnici
2017.


Ova znanstvena studija utemeljena je na sukonstruktivističkom pristupu odgojno - obrazovnom procesu pri čemu je okosnica kvalitativna metodologija: akcijsko istraživanje s etnografskim pristupom. Sastoji se od pet temeljnih cjelina: Odgajatelj i razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja ; Što podrazumijevamo pod znanstvenom pismenošću? ; Dječje teorije i proces znanstvenog opismenjavanja u ranom djetinjstvu ; Dijete: (su)konstruktor kurikuluma vlastitog učenja i razvoja ; Sociološka perspektiva o ulozi roditelja u podržavanju razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja.

1. GENERACIJA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2012.Ovom smo publikacijom željeli ˝opredmetiti˝ dosanjani san mnogih generacija hrvatskih predškolaca koje su veoma dugo, strpljivo, uporno i optimistično očekivale isto: podizanje razine obrazovanja odgajatelja predškolske djece i priznavanje profesije kao jednakovrijedne svim ostalim u odgojno-obrazovnom sustavu.

U akademskoj god. 2011./2012. studij je završila prva generacija sveučilišnih prvostupnika i magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pred vama su njihovi rezultati iskazani sažetcima diplomskih radova.

 
PDF Publikacija

VODIČ U POSTUPKU IZBORA U ZVANJE


Vodič za izbor u zvanja Jasne Krstović i Darka Lončarića napisan je s ciljem pružanja kvalitetne podrške svima koji se u određenom trenutku razvoja svoje akademske karijere nalaze pred izazovom izbora u znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.

Vodič daje uvid u proceduru samog postupka izbora te zakonske i podzakonske akte kojima je taj postupak uređen.

Tekst je prožet posebno istaknutim pitanjima o kojima mnogi razmišljaju tijekom postupka izbora u zvanje.

Na kraju Vodiča ponuđeni su primjeri obrazaca za prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i za praćenje vlastitog profesionalnog razvoja.

 

Opširnije...

ZNANSTVENI DOPRINOS 1998. - 2010.
Publikacijom „Znanstveni doprinos 1998. - 2010.“ obilježava se dvanaest godina osamostaljenja i uspješnog rada Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (do 2006. godine Visoke učiteljske škole).

U publikaciji su predstavljena najvažnija događanja u radu ove ustanove u proteklom razdoblju:

  • obrazovni programi
  • nastavnici i njihova znanstvena djelatnost
  • znanstveni i stručni skupovi
  • izdavačka djelatnost.
PDF Publikacija

GLAZBENI KLJUČ


Sanja Šamanić
2013.


Metodički priručnik za glazbeni paraktikum

Priručnik za studente
Učiteljskog fakulteta
s metodičkim uputama
i izborom pjesama

DIJETE PJEVAMarija Riman
2008.


Pjevanje u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole.

Priručnik za učitelje
s metodičkim uputama
i izborom pjesama

CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ


Povodom UN-ovog desetljeća obrazovanja za održivi razvoj (2005.-2014.) Učiteljski fakultet u Rijeci organizirao je od 21. do 23. svibnja 2008. godine  na Plitvicama znanstveno-stručni interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj.

Tom prigodom objavio je  pod istim nazivom knjigu u tri sveska koja sadrži više od 150 pozitivno recenziranih radova domaćih i inozemnih autora (iz Australije, Italije, Slovenije, Slovačke, Litve, Poljske, Rusije, Srbije, Bosne i Hercegovine) koje možete preuzeti ovdje...


PDF  Svezak 1
PDF  Svezak 2
PDF  Svezak 3

RANIJA IZDANJA DJELATNIKA UČITELJSKOG FAKULTETA

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.